Algemene voorwaarden

Hoe werkt het?

Je volgt het ‘Relaxed bevallen vanuit Regie’ programma 4 avonden in groepsverband. Dit programma volg je met je partner, daar is de methodiek op geschreven. Maar kan hij/zij door omstandigheden niet komen, dan kom je alleen (of met je moeder, zus, vriendin, collega). In de tussentijdse weken ga je, al dan niet met jouw partner, onderzoeken wat jouw eigen wensen en ideeën zijn met betrekking tot de geboorte van jullie kindje.

Wanneer kun mijn programma het beste volgen?

Je kunt met de cursus starten vanaf week 20 van je zwangerschap. Dan kun je daarna aan de slag met de oefeningen. Maar je mag natuurlijk ook later of eerder beginnen.

Wat en waar?

Mijn programma bestaat uit 4 sessies van 2,5 uur. Het wordt in groepsverband gegeven. Het ‘Relaxed bevallen vanuit Regie’ programma vindt plaats in ……

​​

Annuleren door de cursist

Tot 6 weken voor de aanvangsdatum kun je je deelname kosteloos annuleren.

Bij latere annulering ontvang je 75% deelname geld terug.

 

Wanneer je je onverhoopt twee weken voor aanvang van de cursus afmeldt, ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Annuleren door mij

De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 4 stellen, bij een te laag aantal wordt er gezocht naar een andere oplossing (waarschijnlijk online les).

Verder gelden onderstaande algemene voorwaarden:

 • Ik heb het recht een bijeenkomst te verplaatsen naar een andere datum, bijvoorbeeld vanwege ziekte of omstandigheden.
 • Het missen van een of meerdere delen van de cursus geeft geen recht op restitutie van deelname geld.
 • De aanbetaling alleen geeft geen recht op de MP3 en/of het trainingsmateriaal.
 • Een wijziging van je boeking geldt als een annulering.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Fleur Balkema, ingeschreven in het handelsregister onder nummer:

87399555, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

 1. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot

het verrichten van diensten.

 1. Cliënt: degene die gebruik maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 2. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van

toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen

rechten worden ontleend.

Artikel 2 –  Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is

verstrekt. 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod

uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan

de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

 1. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven

exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.

 1. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever

redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand 

door aanbod en aanvaarding. 

 1. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de

opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door

opdrachtnemer gestuurde offerte. 

 1. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de

opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de

opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 

 1. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een

inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

 1. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste

inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

 1. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door

haar ingeschakelde derden.

 1. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs

niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst

 

worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de

overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de

opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die

nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van

de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever,

dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. 

 1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben

ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 5 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de

opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn

is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij

onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke

rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten

om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met

onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar

eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de

overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 

 1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de

opdrachtgever niet op.

 1. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening

van de opdrachtgever.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is

tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. 

 

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie,

coachtraject, workshop, cursus of training te annuleren of deelname van een

opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen

coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van

het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

 1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een cursus

kosteloos geschieden.

Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor de aanvang van de cursus ontvangt de

opdrachtgever 75 % van het gehele cursus bedrag terug.

Bij annulering 2 weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever het gehele cursus

bedrag verschuldigd.

 1. In geval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training

de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de

opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden

van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 1. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q.

verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te

verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer

gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 1. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder

rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de

nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder

begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na

daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending

van deze aanmaning alsnog nakomt. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever

ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of

onrechtmatige daad. 

 1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een

verstrekte opdracht.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar

ondergeschikten.

 1. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of

anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer

aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit

hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met

inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 

Artikel 8: Overmacht 

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever,

indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat

de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer

dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de

opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever

gefactureerd worden. 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de

opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals

rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever

en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders

voortvloeit. 

Artikel 10 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na

levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij

gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening.

Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 11 – slotbepaling 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd,

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de

opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands

recht van toepassing.

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of

eigenaar verandert.

 

Privacyreglement 

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij

van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun

privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de

opdrachtnemer een privacyreglement. 

Artikel 1 – Persoonsgegevens 

 1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn

persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De

opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in

overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

 1. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel

bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens

waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee

opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de

opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om

verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

 

Artikel 2 – Geheimhouding 

 1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en

draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in

noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te

raken, kan hiervan worden afgeweken. 

 1. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt

nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde

derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren

van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken. 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Beroepsvereniging voor leefstijlcoaches

Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87399555.